• +90 (212) 211 11 56
  • Esentepe Mh. Yıldız Posta Cd. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17/1 Şişli / İstanbul
  • info@imcbrokerlik.com

Kurumsal Çözümler

TİCARİ & KURUMSAL SİGORTALAR

Yangın / Doğal Afetler sigortaları

İşyeri Paket SigortalarI

*İşyeri sigortası binanızı, demirbaşlarınızı ve mallarınızı yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, deprem, sel su baskını, grev lokavt halk hareketleri, terör olayları, kara hava taşıtları çarpması, duman, fırtına, dolu, vb. zararlara karşı koruyan sigorta poliçesidir.

İş durması- Kar kaybı sigortaları

*Herhangi bir hasar nedeniyle işin durması, cironun düşmesi ve iş maliyetlerinin artması ihtimallerine karşı da önlem almak gerekir. Bugün, bütün gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan “Kâr Kaybı / İş Durması Poliçeleri” , ilgili yangın poliçesi teminatlarına giren bir hasar neticesinde işyerindeki faaliyetin tamamen durması veya aksamasından dolayı meydana gelen cirodaki azalmayla iş maliyetinde meydana gelen artışların brüt karda meydana getireceği eksilmeyi karşılar.

Hırsızlık sigortaları

*Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

Emniyeti Suistimal SigortalarI

* İş verenin yanında çalışan işçi ile olan bağlarını kullanarak iş verene ait para, mücevher, değerli mal ve eşyaları çeşitli yöntemler ile zimmetine geçiren veya çalan kişiler ile ilgili yaşanmış olaylarda devreye girerek zararın bütünüyle karşılanmasına yönelik bir sigorta çeşitidir.

Taşınan Para Sigortaları ;

*Taşınan para sigortası, ticari hayatın temeli olan nakit akışının sağlanması için kullanılan paranın bir yerden başka yere transferi esnasında ortaya çıkacak riskleri güvence altına almaktadır. Paranın miktarı önemli olmaksızın, sürekli transferi gerçekleştiren işletmelerin bir kısmı bunu bankalar aracılığı ile yapmak yerine nakit transferi ile gerçekleştirirler. Özellikle bankalar tarafından birkaç yüz yıldır kullanılan taşınan para sigortasının temellerinin yüzyıllar öncesine dayandığını söylemek mümkün. Eski zamanlarda kervanlar veya özel ulaklar aracılığı ile taşınan para veya para yerine geçen kıymetli eşyaların, nakil esnasında çalınması veya zarar görmesi riskine karşı güvence sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır.

Kaza Sigortaları

Ferdi Kaza Sigortası ;

*Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Oto Kaza Sigortaları;

a-Kasko Sigortası ; * Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar. Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigortası’nın aksine sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ile Trafik Sigortaları arasındaki en önemli farktır. b-Trafik Sigortası ; *Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risks Sigortası; *Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) • Yangın, yıldırım, infilak • Hırsızlık • Şantiye-işletme kazaları • Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Montaj All Risks Sigortası; *Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) • Yangın, yıldırım, infilak • Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır

Makine Kırılması Sigortası; *Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Makine Kırılması Sigortası Teminatlar Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler; Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, • Normal çalışır halde iken • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında • Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır; • İşletme kazaları • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi • Kazanlardaki su eksikliği, • Su çekiçlemesi • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Elektronik Cihaz Sigortası; *İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Elektronik Cihaz Teminatları Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler; Cihazların deneme devresinden sonra, • Normal çalışır halde iken • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır: • İşletme personelinin hatalı kullanımı • Hırsızlık • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler • Yangın, yıldırım, infilak • Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar • Dahili su hasarları

Tekne ve Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Emtea sigortaları ; *Tam Ziya Teminatı Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali. Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır. Geniş Teminat Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haizEnst (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar; • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar • Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar • Radyoaktif kirlenme-bulaşma • Sigortalının kötü niyeti • Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b. Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları ;

a-Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası: Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları teminat altına almaktadır. b-Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası; Kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların emtialarının taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını teminat altına almaktadır.

c-Nakliyat Aracısı Sorumluluk; Sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına almaktadır.

Tekne ve Makine Sigortası;

Tekne/Yat İnşa Sigortası: Tekne Sigortası ile ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır.

Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası; - Marina işletmecisi sıfatı ile hareket eden sigortalının ilgili adreste gerçekleştireceği operasyonlar sırasında tamir, tadilat, bakım, depolama, kızak, şamandıralara bağlama, karaya çekme ve denize indirme işlemlerinden kaynaklanabilecek rizikolarla sınırlı olarak üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğuna karşı teminat sağlanmaktadır.

Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk; Sigortalının poliçede adresi belirtilen liman sahası içerisinde gerçekleştireceği liman işletme faaliyetleri ile ilgili olan ve yasal olarak sorumlu olduğu hasarlar, poliçede belirtilen özel şartlar ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınır. - Limanda bulunan gemi ve diğer taşıtlar ile bunlara ait ekipman, yük ve taşıdıkları diğer mallar ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma ve yanaşma sırasında meydana gelebilecek ve sigortalının liman işletme faaliyetinden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun bulunduğu zararlar - Sigortalıya iskeledeki işletme faaliyetleri dolayıyla emanet olarak bırakılmış olan 3.şahıs mallarına gelebilecek ve sigortalının hukuken sorumlu olduğu zararlar. - İskeleye emanet olarak bırakılmış olan deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıs mallarında meydana gelebilecek ve sigortalının hukuken sorumlu olduğu hasarlar. - Emanete bırakılan deniz taşıtlarının neden olabileceği bedeni zararlar ve ölüm haline karşılık teminat sağlanmaktadır. Gemi Tamircileri Sorumluluk; Sigortalının kontrolü altında bulunan tersane sahasındaki 3. şahıslara ait teknelerin tamir, bakım, onarım faaliyetinden kaynaklanan yasal sorumluluklarını teminat altına alır. Temin edilen başlıca riskler; - Gemi tamircisine emanet, muhafaza ya da kontrolü altında bulunan gemi ya da deniz araçlarının liman sınırları dahilinde tamir/bakım/onarım operasyonu sırasında yer değiştirme riskleri ve limandan 100 mil mesafe ile sınırlı olarak deneme seferlerini de kapsamak üzere ortaya çıkabilecek kayıp veya hasarı, - Gemi tamircisinin onarmakta olduğu diğer gemi ya da diğer deniz araçlarına vereceği kayıp ya da hasar (denizde deneme seferindeki gemi ya da deniz araçları hariç) - Yukarıda anılan gemi ya da deniz araçlarında bulunan ya da boşaltılan yük ve diğer hamulenin kaybı ya da hasara uğraması, - Herhangi bir gemi ya da deniz aracının makine veya teçhizatının tamir amaçlı söküldükten sonra onarımcının emanet, muhafaza ya da kontrolü altında iken söz konusu gemi ya da deniz aracı ile onarımcının iş yeri arasında taşıma ya da uzman onarımcı ya da imalatçıların işyerlerine gidip gelme sırasında da dahil olmak üzere uğradıkları kayıp veya hasarlar, - Onarım işlemleri sırasında ya da bu işlemlerden dolayı üçüncü kişilerin sahibi bulunduğu malların uğradığı kayıp veya hasarlar sigortalının, çalışanlarının ya da taşeronlarının sigorta dönemi içinde ihmallerinden kaynaklanması şartı ile temin edilir.

Finansal Riskler

Siber Güvenlik Sigortası; Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi ile sigortalılarımızın kimlik hırsızlığına uğraması, ödeme araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda destek ile bu süreçlerde gerekiyorsa hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yurtiçi Kredi Sigortası; Bu sigorta ile , yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Alıcı (borçlu) firmanın, 1- İflas etmesi, 2-Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, 3- Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması, 4-Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, 5- Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması, 6- Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi, 7- Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 150 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

İhracat Kredi Sigortası; Bu sigorta ile, ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Alıcı (borçlu) firmanın, 1.İflas etmesi, 2.Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, 3.Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması, 4.Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, 5.Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması, 6.Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi, 7.Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortası; Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini , Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, So

syal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası; Sigortalının poliçede yazılı adreste bulunan işyerindeki işletme faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde - Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, - Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik genel şartlar çerçevesinde güvence altındadır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Sigortacı; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar. Taraflar (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Ürün Geri Çağırma Sigortası ;

Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları;

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altındadır. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası ; Poliçede belirtilen tesisin poliçede belirtilen faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin neden olduğu üçüncü şahıslar nezdindeki maddi hasar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmaya ilişkin zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle poliçede sınırları belirtilen tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masraflarını Çevre Mevzuatındaki hükümler çerçevesinde poliçede yazılı teminat sınırlarına kadar aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda tazmin eder. Bu sigorta ile, poliçede belirtilen süreklilik tarihi içerisinde meydana gelen kirlenme veya kirlenme tehlikesi neticesinde poliçede belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya çıkan zararlar için poliçe vadesi ya da ek bildirim süresi içinde sigorta ettirene yöneltilmiş olan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası ; Yönetici Sorumluluk Sigortası şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin (imza yetkisi aranmaksızın yönetimde görevli gerçek kişiler) görevlerini ifa ederken yaptıkları kusurlu yönetsel fiillerinden kaynaklanan ve hukuken sorumlu tutuldukları zararlara istinaden süreç boyunca oluşabilecek savunma, soruşturma, itibar koruma, halkla ilişkiler ve malvarlıklarının kaybına ilişkin masraflar gibi masrafları ve süreç sonucunda karara bağlanacak tazminata ilişkin olarak sigorta sözleşmesi çerçevesinde koruma sağlar.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder.

Zorunlu Sorumluluk sigortaları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ; Poliçede tanımlanan motorlu araçta yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; Sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; Bu sigortayla poliçede belirtilen şartlar dahilinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlanır. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta, Kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder.Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.

Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar.

Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin ve/veya sigortalının yapacağı makul ve zaruri masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder.

Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına ek olarak yaptıracaklardır.

"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.

Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.

Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigorta ettirenle birlikte sigortacıya da ait olup, sigorta ettiren sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zaruri masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır. Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigorta ettirene yapılan tazminat talepleri için teminat sağlar.

Havacılık Sigortaları

Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortaları; Uçak Gövde Sigortası havacılık sigortalarının bir türüdür. Uçak Gövde Sigortası ile işletme sahibi, kiracı veya bir şekilde hava taşıtını elinde bulunduran kişiler, uçaklarda oluşabilecek aksaklıkların kısa sürede çözümlenmesi için teminat sağlar. • Uçak ve helikopter gövdelerinde bulunan motor, diğer uçuş aksamı ve ekipman, • Yedek parçalar, • Üçüncü şahıs ferdi kaza, • Bagaj, • İşletmecinin faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin göreceği zararlar, • Hava aracındaki yolcuların yaralanma, sakatlanma ve ölümü, • Uçak ile taşınan bagaj, kargo ve postalar, • Uçak kaçırma, terör eylemi veya politik sebeplerle ortaya çıkan zararlar, Güvence altına alınmaktadır.

Hava Taşıtları - Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları; Bu teminat, hava taşıtının işletilmesinden ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararları kapsar.

Pilotlar İçin Lisans Kaybı;

Lisans kaybı sigortası, pilotların yaralanması, hastalanması veya ölmesi durumunda, poliçedeki limitler dahilinde ödeme yapılmasını sağlayan özel bir poliçedir.

Lisans kaybı sigortası;

• Geçici maluliyet, • Daimi maluliyet, • Vefat Teminatlarının birini veya hepsini kapsayabilir.

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları;

Havaalanı Takip ve İşletmeleri Sorumluluk Sigortası, resmi veya özel havaalanı işletmecileri ile sahiplerinin faaliyetleri esnasında sebep oldukları maddi ve bedeni zararları güvence altına alan sigortadır. Havaalanı Takip ve İşletmeleri Sorumluluk Sigortası ile; • Havaalanında çalışan personelin faaliyetleri ve kontrol kulesinin yanlış ve yanıltıcı direktifleri sebebiyle ortaya çıkan maddi ve fiziki zararlar, • Havaalanında teslim alınan uçak ve helikopterler ile bunların tüm aksamlarında ortaya çıkacak maddi zararlar, • Uçak ve helikopterlere verilen teknik hizmetlerden dolayı ortaya çıkacak maddi ve bedeni zararlar, Teminat altına alınabilir.

Mürettebat ve Yolcu Ferdi Kaza Sigortası; Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.